Utaibah Putra Abu Lahab Diterkam Macan Akibat Berani Menganiaya Nabi Saw.


Kisah Islami Yang Menambah Iman

.    Utaibah Putra Abu Lahab Diterkam Macan Akibat berani Menganiaya Nabi Saw.

Diriwayatkan oleh ath Thabrani, dari Qatadah (hadits mursal) Berkata: Ummu Kulsum binti Muhammad telah menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab. Sementara Ruqayyah , seorang putri Rasulullah yang lainnya telah menikah dengan adik Utaibah yang bernama Utbah bin Abu Lahab. Utaibah tidak segera menggaulinya hingga Muhammad diangkat menjadi Rasul.

Ketika Turun Firman Allah:

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab.” (Qs. Al Lahab: 1).

Abu Lahab berkata kepada kedua orang anak lelakinya itu, “Sesungguhnya diharamkan bagi kamu untuk menemuiku hingga kamu berdua menceraikan kedua anak perempuan Muhammad.”

Ibu mereka, yaitu anak perempuan Harb bin Umayyah - dialah si pembawa kayu bakar – berkata kepada kedua anak lelakinya itu, “Ceraikan mereka wahai anakku! Sesungguhnya mereka berdua telah murtad dari agama nenek moyang kita.” Kemudian Utaibah dan Utbah menceraikan istrinya masing-masing.

Ketika Utaibah menceraikan Ummu Kulsum, ia mendatangi Rasulullah dan berkata, “Sesungguhnya aku kufur terhadap agamamu dan aku telah menceraikan anak perempuanmu. Karena itu janganlah engkau menemuiku dan aku pun tidak akan menemuimu.”

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata: Kemudian Utaibah menyerang Rasulullah lalu mengoyakkan pakaian beliau, sedangkan saat itu Utaibah akan pergi ke Syam bersama barang dagangannya. Lalu Rasulullah bersabda kepada Utaibah, “Aku memohon kepada Allah supaya Dia mengirimkan hewan buas untuk membunuhmu.”

Kemudian pergilah Utaibah menuju Syam bersama rombongan pedagang Quraisy. Ketika singgah di suatu tempat yang bernama Az Zaraqa pada waktu malam, se ekor singa mengelilingi mereka, sehingga Utaibah terus berkata,  “Celakalah ibuku, demi Allah!Singa inilah yang akan memakanku seperti yang dikatakan Muhammad kepadaku. Sesungguhnya Ibnu Abu Kabasyah (Rasulullah) telah membunuhku pada saat ia berada di Makkah dan aku berada di Syam.” Pagi harinya, singa itu menggigit Utaibah sepenuh mulutnya dan membunuhnya.

Zuhair bin al Ala’ berkata: Hisyam bin Urwah memberitahu kami, dari ayahnya: Ketika singa itu mengelilingi mereka pada malam itu, singa itu lalu pergi. Maka mereka pun tidur setelah menyuruh agar Utaibah tidur di tengah-tengah. Setelah mereka tidur, singa itu datang lagi dengan melangkahi mereka lalu menggigit kepala Utaibah dan memecahkannya.”

Utsman bin Affan kemudian menikahi Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, Utsman kemudian menikahi Ummu Kulsum r.ha.. Oleh karena itu Utsman digelari Dzun Nurain (pemilik dua cahaya mata), yaitu dua orang puteri Rasulullah yang telah menjadi isterinya.

 wallahu a'lam....

 

           

 


Post a Comment

Previous Post Next Post